say20

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی PAGEREF _Toc416908035 h 202-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی PAGEREF _Toc416908036 h 222-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی PAGEREF _Toc416908037 h 232-1-10)چرخه حیات سازمان و…

say21

1-2- بیان مسئله41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق51-4- چارچوب نظری تحقیق61-5- اهداف تحقیق7 1-6- فرضیات تحقیق 71-7- تعریف متغیرهای تحقیق71-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق71-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق81-8- قلمرو تحقیق91-9- نتیجه…

say22

عدم تمرکز در مسئولیتها: تمرکز زدایی مسئولیتها و تخصیص آنها به تیمهای کاری چند وظیفهای، یکی دیگر از مشخصههای مهم در سازماندهی کار ناب است.یکپارچگی وظایف: یکپارچه سازی وظایف متفاوت…

say24

در حقیقت، یکی از پیش شرطهای موفقیت سازمانها و شرکتها، قرار دادن مشتری و تلاش برای جلب رضایت وی در سرلوحه سازمان می باشد. وجود رقابت در بین موسسات و…

say26

259245319325331-1) مقدمهدر طلیعة قرن جدید که سازمانها با محیط رقابتی جهانی مواجهاند، همواره نیاز به تغییرات ریشهای و خلاقیتهای کاری احساس میشود، نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده…

say28

در پذیرش این اصل دیگر تردیدی وجود ندارد که بقای سازمانهای تولیدی وخدماتی در گرو حفظ و افزایش مشتریان آنهاست، برای این منظور ضروریست هر سازمان به عوامل مهم و…

say29

در راستای دستیابی به هدف فوق وجود منابع انسانی کارا ، آموزش و حفظ این منابع برای سازمان امری حیاتی است. از سوی دیگر اگر این کارکنان شایسته و آموزش…

say34

هدف اصلی این تحقیق ابتدا اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح سرمایه گذاران منطقی در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارایه مدل نوینی برای رتبه بندی سهام 100 شرکت…

say35

گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکتگام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه…

say36

سنجش میزان رضایت مشتریان، معیاری برای تعیین استانداردهای سازمانی است.سنجش میزان رضایت مشتریان، بازخوری عینی و معنیدار در رابطه با عملکرد سازمانی است.سنجش میزان رضایت مشتریان، مشخص کننده این موضوع…